CzechEnglish

Prostory k pronájmu

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram – oznamuje:

záměr pronajmout formou výběrového řízení:

část nebytových prostor o výměře cca 550 m2 v budově Zimního stadionu Příbram, Legionářů č.p. 378, Příbram VII, která je součástí pozemku p.č. st. 1801, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Březové Hory, obec a okres Příbram.

Jedná se o prostor v přízemí budovy Zimního stadionu, konkrétně nebytové prostory bývalého provozu Herna-Bar.

Nedílnou součást tohoto záměru tvoří situační snímek se zákresem předmětu záměru.

Výše uvedené nebytové prostory jsou předmětem nájemní smlouvy, která byla vypovězena s 1 měsíční výpovědní dobou. Prostory jsou uvolněny od 01.12.2018.

Výběr nájemce:
Výběr nájemce bude proveden formou dále popsaného výběrového řízení – obálkovou metodou, při dodržení veškerých výběrových kritérií.

Účel pronájmu:

Záměr a účel využití nebytových prostor musí být zaměřen na jednu z oblastí: tělovýchova a sport, fitness, wellness, volnočasové aktivity (pasivní x aktivní), vzdělávací činnost, obchodní činnost, poskytování služeb nebo komerční účely přímo či nepřímo související se zmíněnými oblastmi. V případě nejasnosti, může žadatel uvést jiný, specifický způsob využití nájemních prostor. Způsob využití prostor musí zájemce jasně specifikovat, a to poskytnutím studie/projektu záměru, který musí být součástí podané nabídky.

Zájemce musí prokázat způsobilost k výkonu účelu pronájmu, a to doložením písemného oprávnění, které musí být součástí podané nabídky.

Podmínky nájmu:

Nájemní vztah bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců.

Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě jen s písemným souhlasem pronajímatele, a to za podmínky dodržení stávajících smluvních podmínek.

Veškeré stavební úpravy jsou řešeny zájemcem/nájemníkem, a to vždy se souhlasem pronajímatele.

Cenové podmínky:
Minimální nájemné činí 80,- Kč/m2 měsíčně.

Minimální nájemné je stanoveno na základě odborného znaleckého posudku.
V případě nabídnutí nižší ceny než je uvedená minimální výše nájemného, bude nabídka vyřazena.

Lhůta k podání nabídek a místo podání nabídek:

Nabídky zájemců je nutno podat tak, aby byly příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, doručeny nejpozději do 21.12.2018 do 12:00 hodin na adresu SZM Příbram, Legionářů 378, 261 01 Příbram VII. Za okamžik doručení nabídky je považováno skutečné převzetí nabídky pověřeným zaměstnancem výše uvedené příspěvkové organizace. Osobně je možno nabídky podávat v pracovní dny v kanceláři organizace Sportovní zařízení města Příbram, na výše uvedené adrese organizace, a to v pondělí až pátek od 08.00 do 14.30 hodin. Popřípadě na vrátnici Zimního stadionu a do od 06:00 do 24:00, každý den.
Nabídky musí být doručeny v uzavřené (zalepené) obálce označené na čelní straně výrazným nápisem „Pronájem prostor – Zimní stadion Příbram (přízemí) – neotvírat!“.

Dále je nutné opatřit obálku identifikačními údaji o zájemci.
Každý zájemce může podat jen jednu nabídku.
Nabídky došlé po uvedeném termínu budou vyřazeny.

Písemná nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:
–  u fyzických osob jméno a příjmení a datum narození, u právnických osob jejich název a identifikační
číslo (jedná-li se o více osob, musí být uvedeno u všech osob),
–  u fyzických osob údaj o místě trvalého pobytu, u právnických osob údaj o sídle (jedná-li se o více osob,
musí být uvedeno u všech osob),
–  výši nabízeného nájemného (v Kč),
–  studii či projekt záměru a účelu využití předmětu pronájmu,

–  doklad či písemné oprávnění k výkonu účelu pronájmu (např. živnostenské oprávnění),
–  u fyzických osob vlastnoruční podpis, u právnických osob vlastnoruční podpis fyzických osob majících
k tomu za právnickou osobu oprávnění (jedná-li se o více osob, musí být nabídka podepsána všemi
osobami).

Zájemci dále mohou nepovinně uvést další údaje, například telefon, fax, e-mail, doručovací adresu, a podobně.

Výběrové řízení:
Bude zahájeno otevřením obálek dne 27.12.2018 od 09:00 hodin v budově Zimního stadionu Příbram, Legionářů 378, Příbram VII, a to v kanceláři ředitele, jež se nachází na ochozu ZS v pravé části 1NP budovy. Tohoto otvírání obálek se mohou zúčastnit zájemci, kteří podali nabídky.

O pronájmu rozhoduje na základě podkladů vzešlých z podaných nabídek „Komise pro posouzení a hodnocení nabídek“, o jejímž rozhodnutí budou zájemci písemně informováni. Komise bude zasedat dne 27.12.2018 od 10:00. Tohoto jednání se smí účastnit pouze jedinci komise, tedy bez účasti zájemců.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek bude jednotlivé nabídky posuzovat z několika aspektů: 1.vhodnost záměru a účelu využití předmětu pronájmu, 2.výše nabízeného nájemného. V případě nutnosti doplňujících informací si organizace Sportovní zařízení Města Příbram vyhrazuje právo vytvořit druhé (tzv. „doplňkové“) kolo výběrového řízení.

Organizace Sportovní zařízení Města Příbram si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo záměr pronájmu kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Organizace Sportovní zařízení Města Příbram si dále vyhrazuje právo nevybrat nabídky, které nesplnily podmínky výběrového řízení, nebo účel či záměr projektu je zaměřen na jednu z těchto oblastí: herna, bar, noční podnik, casino.
Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

 

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ Příbram po dobu minimálně 15 dnů.

Bližší informace případně podá příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram, kontaktní osoba: Mgr. Jan Slaba, tel. 318 623 815.

 

Mgr. Jan Slaba

ředitel organizace Sportovní zařízení města Příbram

 

Za věcnou správnost:  Mgr. J. Slaba

VYŘIZUJE:Mgr. Jan Slaba
TEL/FAX:601 126 956
E-MAIL:slaba@pb.cz
DATUM:20.11.2018

 

 

 

 

 

 

2018-11-20T13:40:38+00:0020 listopadu 2018|Hlavní|
KALENDÁŘ AKCÍ